Αποκατάσταση

Εκτύπωση

Η αποκατάσταση μπορεί να είναι μερική ή ολική. Ακόμη μπορεί να είναι άμεση ή να απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την επίτευξή της.

Η αποκατάσταση επιτυγχάνεται βελτιώνοντας την επικοινωνιακή λειτουργία του ατόμου και συνεπώς την ποιότητα ζωής του