Αντιμετώπιση

1. Τομείς παρέμβασης

- κατανόηση

- έκφραση

- φωνολογία

- σημασιολογία

- συντακτικές δομές

- πραγματολογικές δεξιότητες

- άρθρωση και στοματοκινητική λειτουργία

- νευροψυχολογικές & ψυχογλωσσολογικές δεξιότητες

- συμβολοποίηση

- μη γλωσσική & εξωλεκτική επικοινωνία & έκφραση

- ενημέρωση επικοινωνία και εκπαίδευση οικογενειακού & σχολικού πλαισίου

- συνεργασία με άλλες ειδικότητες όπως εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές και ψυχολόγους

 

2. Προγράμματα Θεραπευτικής Παρέμβασης

α) εναλλακτικοί συμπληρωματικοί τρόποι επικοινωνίας

 

- PECS www.pecs.com

Το PECS είναι το Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων. Το PECS αναπτύχθηκε ως ένα πακέτο εξελικτικής εναλλακτικής εκπαίδευσης που επιτρέπει τα παιδιά με αυτισμό ή άλλες επικοινωνιακές διαταραχές να ενταχτούν επικοινωνιακά. Τα στάδια εκπαίδευσης του PECS είναι έξι. Ξεκινώντας με την εκπαίδευση του ατόμου στην ανταλλαγή της εικόνας επιθυμητού αντικειμένου με τον συνδιαλεγόμενο. Στην συνέχεια της εκπαίδευσης γίνεται η διάκριση των συμβόλων και στο τέλος της εκπαίδευσης η δημιουργία μικρών προτάσεων. Τα παιδιά επίσης μαθαίνουν να σχολιάζουν και να απαντούν άμεσα σε ερωτήσεις. Πολλά παιδιά προσχολικής ηλικίας που εκπαιδεύτηκαν σε αυτό το σύστημα άρχισαν να αναπτύσσουν λόγο.

 

- ΜΑΚΑΤΟΝ www.makaton.org/international/greece.htm

Το ΜΑΚΑΤΟΝ είναι ένα γλωσσικό πρόγραμμα που παρέχει ένα μέσω επικοινωνίας και ενθαρρύνει την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων σε παιδιά και ενήλικες με επικοινωνιακές διαταραχές. Επίσης χρησιμοποιείται για την εισαγωγή στην διαδικασία εκμάθησης της γραφής και της ανάγνωσης αλλά και ως ένας τρόπος εναλλακτικής επικοινωνίας, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η διδασκαλία συνδυάζει χρήση προφορικού λόγου, νοημάτων και γραπτών συμβόλων. Αποτελείται από βασικό λεξιλόγιο που περιέχει 450 έννοιες και το οποίο είναι χωρισμένο σε οχτώ αναπτυξιακά στάδια. Το μέγεθος του λεξιλογίου είναι , εσκεμμένα, περιορισμένο για να μην επιβαρύνει την μνήμη. Ο σχεδιασμός του λεξιλογίου επιτρέπει στα άτομα να το μαθαίνουν προοδευτικά με τον δικό τους εξατομικευμένο ρυθμό και σύμφωνα με τα προσωπικές και επικοινωνιακές του ανάγκες.

Τα νοήματα που χρησιμοποιούνται από το ΜΑΚΑΤΟΝ – ΕΛΛΑΣ προέρχονται από την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Τα σύμβολα του ΜΑΚΑΤΟΝ παρέχουν την δυνατότητα του άμεσου και απτού χειρισμού της γλώσσας, από τα παιδιά και ενήλικες με διαταραχές στην επικοινωνία, βοηθώντας ιδιαίτερα στον τομέα της δόμησης της γλώσσας και διευκολύνοντας την κατανόηση των μερών του λόγου που την αποτελούν.

 

- Νοηματική

 

β) Μέθοδοι αποκατάστασης αναπτυξιακών διαταραχών

 

- TEACCH www.teacch.com

Το TEACCH είναι η Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας. Τα βασικά στοιχεία σε αυτήν την προσέγγιση είναι:

1. Η φυσική δόμηση του περιβάλλοντος δηλαδή η οργάνωση του περιβάλλοντα χώρου

2. Το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα του παιδιού σε οπτικό σύστημα που περιλαμβάνει τις εξατομικευμένες δραστηριότητες της ημέρας.

3. Το σύστημα ατομικής εργασίας δηλαδή αυτόνομης δημιουργικής απασχόλησης με τρόπο λειτουργικό προς το παιδί.

4. Η οπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων δηλαδή το επικοινωνιακό σύστημα του παιδιού μέσω του οποίου εκφράζει ανάγκες ή επιθυμίες στον συνδιαλεγόμενο.

 

- Social Stories www.socialstories.com

Είναι μια διαδικασία καταμερισμού μιας δραστηριότητας ή μιας κοινωνικής κατάστασης/συνδιαλλαγής σε μικρά βήματα. Οι εικόνες και οι φωτογραφίες έχουν ζωτικό ρόλο στην διαδικασία αυτή για πολλά παιδιά και ενήλικες καθώς διευκολύνει την πραγματολογική κατανόηση και βοηθά στην καλύτερη αναπαράσταση των περιστάσεων.

 

- DIR Floortime www.icdl.com/dirfloortime.shtml

Η τεχνική αυτή βασίζεται

- στην ανάπτυξη δηλαδή σε λειτουργικά συναισθηματικά αναπτυξιακά επίπεδα που τα χρησιμοποιεί ως θεμέλιο για την αλληλεπίδραση

- στην ατομικότητα και την διαφορετικότητα του παιδιού

- στις αναπτυξιακές προκλήσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία τους και την ρύθμιση/οργάνωσή τους

- στην προσέγγιση βασισμένη στο μοντέλο των σχέσεων (relationship-based model) καi

- στις σχέσεις που οργανώνουν τις εμπειρίες του παιδιού που στηρίζουν όλους τους τομείς της ανάπτυξης.

Ο στόχος είναι να χτίσει υγιής βάσεις για την κοινωνική, συναισθηματική και διανοητική ικανότητα αντί να εστιάσει στις δεξιότητες και τις μεμονωμένες συμπεριφορές. Απαιτεί την ικανότητα του συνδιαλεγόμενου να ακολουθεί τα φυσικά συναισθηματικά ενδιαφέροντα του παιδιού καθώς ταυτόχρονα προκαλεί το παιδί προς την όλο και μεγαλύτερη γνώση των κοινωνικών, συναισθηματικών και πνευματικών ικανοτήτων.

 

- Παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης www.siglobalnetwork.org

Η παρέμβαση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης συμφωνά με την A. Jean Ayres Phd, OTR είναι η οργάνωση των ερεθισμάτων από τον εγκέφαλο για την χρήση στην καθημερινή ζωή.

Αρχικά γίνεται μέτρηση της αισθητηριακής επεξεργασίας με κλινικές παρατηρήσεις και στην συνέχει παρέμβαση σε προσαρμοσμένες δραστηριότητες συμφώνα με το αισθητηριακό προφίλ του παιδιού.

Η φιλοσοφία της παρέμβασης είναι βασισμένη

- στον σεβασμό της διαφορετικότητας του παιδιού και των αναγκών/δυσκολιών του

- στην παρέμβαση μέσω παιχνιδιού έτσι ώστε να είναι ευχάριστα για το παιδί

- στην διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού την δεδομένη στιγμή

- στην δημιουργία διαφορετικών δραστηριοτήτων και αποφυγή επανάληψης ίδιου τρόπου παρέμβασης

 

- Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης

- Παιχνίδι

- Συμβουλευτική γονέων

- Προγράμματα εκπαίδευσης γονέων

- Hanen (It Takes Two To Talk, More Than Words) (απευθύνεται σε αγγλόφωνες οικογένειες)

Χρειάζονται Δυο στην Ομιλία (It Takes Takes to ΤaΙk®)

Το Πρόγραμμα Hanen για Γονείς

Βοηθά στο να μετατρέπεις κάθε στιγμή της ζωής του παιδιού σε ευκαιρία προς επικοινωνία 

Πληροφορίες για γονείς

Σχετικά με το Χρειάζονται Δυο στην Ομιλία (It Takes Takes to ΤaΙk®)

Το Πρόγραμμα Hanen Χρειάζονται Δύο στην Ομιλία (Ιt Takes Takes to ΤaΙk®) απευθύνεται στους γονείς με παιδιά (από την γέννησή τους μέχρι τα πέντε τους χρόνια) που έχουν καθυστέρηση λόγου και ομιλίας.

Το Χρειάζονται Δύο στην Ομιλία (It Takes Takes to ΤaΙk®) αναγνωρίζει:

 • Την σπουδαιότητα του να εμπλακούν οι γονείς στην πρώιμη παρέμβαση των παιδιών τους
 • Την ανάγκη να βοηθηθούν τα παιδιά και οι οικογένειές τους όσο το δυνατόν νωρίτερα στην ζωή του παιδιού τους

Αυτό το φημισμένο πρόγραμμα αναπτύχθηκε από το The Hanen Centre®, και είναι γνωστό ανά τον κόσμο για την έρευνα στο πως οι γονείς επικοινωνούν με τα παιδιά τους και πως οι επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών με καθυστέρηση λόγου και ομιλίας μπορούν να βελτιωθούν με την βοήθεια των γονιών τους.

Το Χρειάζονται Δύο στην Ομιλία (It Takes Takes to ΤaΙk®) τρέχει από πιστοποιημένους από το Hanen Λογοθεραπευτές/Λογοπεδικούς/Λογοπαθολόγους που έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση από το The Hanen Centre®.

Γιατί Εμπλέκονται οι Γονείς στο Χρειάζονται Δυο στην Ομιλία (It Takes Takes to ΤaΙk®)

Οι γονείς είναι τα πιο σημαντικά πρόσωπα στη ζωή των παιδιών. Ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορούν να κάνουν οι γονείς στα παιδιά τους είναι να τα βοηθήσουν να επικοινωνήσουν και να συνδεθούν με τον κόσμο. Στο Πρόγραμμα Χρειάζονται Δύο στην Ομιλία (It Takes Takes to ΤaΙk®) οι γονείς μαθαίνουν πρακτικούς τρόπους να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μάθουν να μιλούν μέσα από καθημερινές ρουτίνες και δραστηριότητες.

Τι Μαθαίνουν οι Γονείς στο Χρειάζονται Δυο στην Ομιλία (It Takes Takes to ΤaΙk®)

 • Πως επικοινωνούν τα παιδιά τους και ποιο βήμα να κάνουν μετά
 • Το κίνητρο του παιδιού για επικοινωνία
 • Πώς να μετατρέπουν τις καθημερινές δραστηριότητες σε ευκαιρίες για το παιδί τους να μάθει να μιλά
 • Πώς να αντιδρούν στο παιδί τους με τρόπο που ενισχύει την εκμάθηση του λόγου και της ομιλίας
 • Πώς να μιλούν έτσι ώστε τα παιδιά τους να τους καταλαβαίνουν και να μαθαίνουν καινούριες λέξεις και ιδέες

Τι Προσφέρει το Χρειάζονται Δυο στην Ομιλία (It Takes Takes to ΤaΙk®)

 • Συμβουλευτική για σας και το παιδί σας από πιστοποιημένο από το Hanen Λογοθεραπευτή/Λογοπαθολόγο/Λογοπεδικό πριν την έναρξη του προγράμματος
 • Ενημερωτικά και προσωπικά μαθήματα μικρών ομάδων γονέων
 • Τρεις εξατομικευμένες επισκέψεις με τον πιστοποιημένο Λογοθεραπευτή/Λογοπαθολόγο/Λογοπεδικό κατά την διάρκεια του προγράμματος για να συζητηθούν συγκεκριμένοι επικοινωνιακοί στόχοι και στρατηγικές για τα παιδιά σας
 • Εξατομικευμένες συνεδρίες βιντεοσκοπημένης ανατροφοδότησης της αλληλεπίδρασης σας με το παιδί σας έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε τι συμβαίνει
 • Υποστήριξη από άλλους γονείς που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες εμπειρίες

Οι Πηγές Γνώσεων του Χρειάζονται Δυο στην Ομιλία (It Takes Takes to ΤaΙk®)

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από ένα καλαίσθητο εικονογραφημένο οδηγό γονέων και συνδυάζεται με DVD που ακολουθεί το περιεχόμενο των προγραμμάτων σε πρακτική μορφή και εύκολο στην κατανόηση.

 

Τι Λένε οι Γονείς και οι Επαγγελματίες Ειδικοί

«Μόλις ολοκλήρωσα το Χρειάζονται Δύο στην Ομιλία (It Takes Takes to ΤaΙk®). Αυτό έχει επιφέρει μεγάλη αλλαγή στην ποιότητα ζωής μου με την μικρή μου κόρη. Έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, θα κάνει έναρξη συζήτησης και θα εμπλέξει δραστηριότητες. Πριν λίγες εβδομάδες αυτό δεν θα το έκανε»

Πατρίτσια, μητέρα της τετράχρονης Κέλλυ

 

«Είναι μεγάλη δέσμευση όσο αναφορά τον χρόνο αλλά σύντομα γίνεται μέρος της ζωής σου. Δεν κάθεσαι και ‘κάνεις Hanen’, το εντάσεις στην καθημερινότητα της ζωής σου. Άλλαξε τα πάντα»

Λίζα, μητέρα του δίχρονου Γιώργου

 

«Το Πρόγραμμα Χρειάζονται Δύο στην Ομιλία (It Takes Takes to ΤaΙk®) έδωσε στην ζωή ένα εντελώς νέο νόημα – είναι φωτεινότερη, πιο χαρούμενη, λιγότερο μπερδεμένη/ χαοτική. Έχουμε μάθει νέους υπέροχους τρόπους να επικοινωνούμε με την κόρη μας και αυτή μαζί μας»

Γονέας από την Πόλη Westmeath, Ιρλανδία

 

«Το Πρόγραμμα λειτουργεί γιατί εκμεταλλεύεται τον τρόπο που τα παιδιά φυσιολογικά μαθαίνουν να επικοινωνούν – μέσω της αλληλεπίδρασης με τους γονείς. Είναι εύκολο να κατανοήσει, δεχτεί και να μάθει επίσης.»

Louis Rossetti, PhD 

Καθηγήτρια Επικοινωνιακών Διαταραχών στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον

 

 

Κάτι Περισσότερο από Λόγια (More Than Words®)

Το Πρόγραμμα Hanen για Γονείς με παιδιά με Αυτισμό

Βοηθά στο να μετατρέπεις κάθε στιγμή της ζωής του παιδιού σε ευκαιρία προς επικοινωνία 

 

Πληροφορίες για γονείς

Σχετικά με το Κάτι Περισσότερο από Λόγια (More Than Words®)

Tο Κάτι Περισσότερο από Λόγια (More Than Words®) είναι ένα πρόγραμμα που δίνει στους γονείς με μικρά παιδιά με αυτισμό (ΔΑΔ) πρακτικά εργαλεία να βοηθήσουν τα παιδιά τους να επικοινωνήσουν.

Αυτό το μοναδικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε από Λογοπαθολόγους στο The Hanen Centre®. Tο Κάτι Περισσότερο από Λόγια (More Than Words®) προσφέρεται στους γονείς σε όλο τον κόσμο από πιστοποιημένους από το Hanen λογοθεραπευτές/λογοπεδικούς/λογοπαθολόγους που έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση από το The Hanen Centre®.

 

Γιατί Εμπλέκονται οι Γονείς στο Κάτι Περισσότερο από Λόγια (More Than Words®)

Οι γονείς είναι τα πιο σημαντικά πρόσωπα στη ζωή των παιδιών καθώς επίσης και όντας οι καλύτεροι δάσκαλοι των παιδιών τους. Σαν γονιός ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να δόσεις στο παιδί είναι να τα βοηθήσεις στις ανάγκες τους να επικοινωνήσουν και να συνδεθούν με τον κόσμο. Στο Πρόγραμμα Κάτι Περισσότερο από Λόγια(More Than Words®) μαθαίνεις πρακτικές και ισχυρές στρατηγικές να βοηθάς το παιδί σου να επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά κατά την διάρκεια καθημερινών δραστηριοτήτων και ρουτίνας. Μέσα από αυτές τις γνωστές και επαναλαμβανόμενες αλληλεπιδράσεις το παιδί σας αναπτύσσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες.

 

Τι Μαθαίνουν οι Γονείς στο Κάτι Περισσότερο από Λόγια (More Than Words®)

 • Πως επικοινωνεί το παιδί σας στην παρούσα φάση και πια βήματα να κάνετε μετά
 • Πως το παιδί σας μαθαίνει καλύτερα και πώς να εκμεταλλεύεστε αυτές τις προτιμήσεις
 • Τι παρακινεί το παιδί σας να επικοινωνεί
 • Πώς να μετατρέπετε τις καθημερινές δραστηριότητες σε ευκαιρίες να τους μαθαίνετε να επικοινωνούν
 • Πώς να χρησιμοποιείτε τις εικόνες και τα σύμβολα για να βοηθήσετε την κατανόηση των παιδιών σας
 • Πώς να μιλάτε έτσι ώστε το παιδί σας να σας καταλαβαίνει
 • Πώς να εξελίξετε τις δεξιότητες παιχνιδιού του παιδιού σας
 • Γιατί το παιδί σας συμπεριφέρεται με συγκεκριμένους τρόπους και τι μπορείτε να κάνετε για αυτή την συμπεριφορά
 • Πώς να βοηθήσετε το παιδί σας να κάνει φίλους

 

Το Κάτι Περισσότερο από Λόγια (More Than Words®) Προσφέρει:

 • Συμβουλευτική για σας και το παιδί σας από πιστοποιημένο από το Hanen Λογοθεραπευτή/Λογοπαθολόγο/Λογοπεδικό πριν την έναρξη του προγράμματος
 • Μια σειρά από ενημερωτικά και προσωπικά μαθήματα μικρών ομάδων γονέων
 • Τρεις εξατομικευμένες επισκέψεις με τον πιστοποιημένο Λογοθεραπευτή/Λογοπαθολόγο/Λογοπεδικό κατά την διάρκεια του προγράμματος για να συζητηθούν συγκεκριμένοι επικοινωνιακοί στόχοι και στρατηγικές για τα παιδιά σας
  • Συζητάτε τους επικοινωνιακούς στόχους και συγκεκριμένες στρατηγικές για το παιδί σας
  • Βιντεοσκοπείτε την αλληλεπίδραση με το παιδί σας κατά την διάρκεια μιας καθημερινής δραστηριότητας. Αυτό το βίντεο στην συνέχεια αξιολογείται και συζητιέται μαζί σας έτσι ώστε να ‘δείτε’ τι βοηθάει και τι άλλο μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε το παιδί σας να μάθει.

 

Πηγές Υλικού του Προγράμματος Κάτι Περισσότερο από Λόγια (More Than Words®)

Ο οδηγός γονέων Κάτι Περισσότερο από Λόγια (More Than Words®) είναι καλαίσθητα εικονογραφημένο και ακολουθεί το περιεχόμενο των προγραμμάτων σε πρακτική μορφή και εύκολο στην κατανόηση.

Το Κάτι Περισσότερο από Λόγια (More Than Words®) συνδυάζεται με DVD που ακολουθεί το περιεχόμενο του οδηγού. Μέσα από παραδείγματα των βίντεο των γονέων βάζουνε τις στρατηγικές του Κάτι Περισσότερο από Λόγια (More Than Words®)στην πράξη στην καθημερινή ζωή.

 

Τι Λένε οι Γονείς και οι Επαγγελματίες Ειδικοί για το Κάτι Περισσότερο από Λόγια (More Than Words®)

 

«Ο γιος μου έχει κάνει απίστευτη πρόοδο λόγω του προγράμματός σας. Έχει εκπλήξει πολύ κόσμο… Αυτό που πραγματικά μου άρεσε στις συνεδρίες σας είναι ότι όλοι εκπαιδευόμαστε να δουλεύουμε με τα παιδιά μας… Οι συνεδρίες είναι ανεκτίμητες και κάτι που πρέπει να κάνουν οι γονείς, συγγενείς και φίλοι. Είναι για πάντα ευγνώμων.»

Ντέμπρα, μητέρα τετράχρονου Αντώνη


«Το Κάτι Περισσότερο από Λόγια (More Than Words®) είναι ένα ‘must-have’ αναφοράς για τους γονείς με παιδιά με ΔΑΔ, και για επαγγελματίες που υποστηρίζουν τους γονείς. Το Κάτι Περισσότερο από Λόγια (More Than Words®) σέβεται την ανάγκη του γονέα να είναι γονέας και την ανάγκη του παιδιού να είναι παιδί – και να μαθαίνει όπως μαθαίνει ένα παιδί χρησιμοποιώντας αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές. Οι γονείς και οι επαγγελματίες θα λατρέψουν αυτό το βιβλίο και την προσέγγιση του Hanen.

Barry M. Prizant, PhD,CCC-SLP

Διευθυντής, Υπηρεσίας Παιδικής Επικοινωνίας – Cranston, Rhode Island 

Επίκουρος Καθηγητής Κεντρικού Πανεπιστημίου Brown για τη Μελέτη της Ανθρώπινης Ανάπτυξης 

 

Ο Οδηγός Κάτι Περισσότερο από Λόγια (More Than Words®)

Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει πρακτικούς τρόπους να βοηθήσετε το παιδί σας προς την επίτευξη των ακόλουθων στόχων

 1. Βελτίωση της αμφίδρομης επικοινωνίας

Ενθαρρύνετε το παιδί σας να αλληλεπιδράσει μαζί σας σε ότι κάνετε μαζί

 1. Πιο ώριμους και συμβατικούς τρόπους επικοινωνίας

Βοηθήστε το παιδί σας στην πρόοδο του, από το να σας τραβάει ή να σας οδηγεί σωματικά σε αυτό που θέλει να χρησιμοποιεί πιο ώριμους τρόπους επικοινωνίας.

 1. Βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων για κοινωνικούς σκοπούς

Υποστηρίξτε την επικοινωνία του παιδιού σας με άλλους

 1. Βελτίωση της γλωσσικής κατανόησης

Βοηθήστε το παιδί σας να βγάλει νόημα από τον κόσμο του

 

Σχετικά με το The Hanen Centre®

Ιδρύθηκε πάνω από 30 χρόνια πριν. Το The Hanen Centre® είναι Καναδικός φιλανθρωπικός οργανισμός παγκόσμιας εμβέλειας. Σκοπός του είναι να παρέχει στους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής ενός παιδιού με την γνώση και την εκπαίδευση που χρειάζονται για να βοηθήσουν το παιδί να αναπτύξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα δεξιοτήτων λόγου/ομιλίας, κοινωνικοποίησης, γραφής και ανάγνωσης.

Αυτό το κάνουν:

 • Δημιουργώντας προγράμματα που εκπαιδεύουν τους γονείς και άλλους φροντιστές πώς να προωθήσουν την ανάπτυξη του λόγου των παιδιών τους κατά την διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων
 • Εκπαιδεύοντας Λογοπεδικούς/Λογοθεραπευτές/ Λογοπαθολόγους να τρέχουν τα Προγράμματα Hanen και να χρησιμοποιούν μέρα με την μέρα την παιδοκεντρική προσέγγιση του Hanen στην δουλεία τους με τις οικογένειές και δασκάλους
 • Εκπαιδεύοντας τους επαγγελματίες της κοινότητας να ηγηθούν των προγραμμάτων για γονείς με παιδιά σε κίνδυνο
 • Ανταλλάσοντας πληροφορίες με επαγγελματίες που υποστηρίζουν γονείς ‘και δασκάλους’ που προσπαθούν να δώσουν στα παιδιά τα καλύτερο στο ξεκίνημα της ζωής
 • Αναπτύσσοντας εξαιρετικά φιλικά προς τον χρήστη υλικά μάθησης
 • Διεξάγοντας κορυφαία έρευνα στον κλάδο μας

 

The Hanen Centre®

1075 Bay Street, Suite 515

Toronto, Ontario

Canada M5S 2B1

T: 416.921.1073 F:416.921.1225

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. www.hanen.org