Αξιολόγηση

1. Ιστορικό & συνέντευξη γονέων ή/και εκπαιδευτικών, προσώπου αναφοράς

2. Διαγνωστικές αντικειμενικές μετρήσεις μέσω αξιολογητικών διαδικασιών που εξετάζουν την επικοινωνιακή ικανότητα, κατανόηση, έκφραση, άρθρωση, σχολική ετοιμότητα και μαθησιακές δυσκολίες

3. Δομημένες & μη δομημένες κλινικές παρατηρήσεις