Μαθησιακές Δυσκολίες

Πολλά άτομα με βαρηκοΐα/κώφωση (Είναι η μερική ή ολική απώλεια των ηχητικών ερεθισμάτων μέσω της ακουστικής οδού. Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως προκύπτει δυσκολία επεξεργασίας και παραγωγής των ήχων συνεπώς και φωνημάτων, λέξεων κτλ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση διαταραχών στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας καθώς και στην επικοινωνία.) ή διγλωσσία(Πολλές φορές σε ένα οικογενειακό περιβάλλον γίνεται χρήση δύο ή και περισσότερων γλωσσών. Τα προβλήματα που ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν από ένα δίγλωσσο περιβάλλον δεν έχουν παθολογικές ρίζες. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν είναι ικανά να ταλαιπωρήσουν το άτομο στην επικοινωνία του στις συναναστροφές του. Συνήθως σε αυτά τα άτομα προκύπτουν δυσκολίες στην άρθρωση, γραμματική και συντακτική δομή ή/και στην κατανόηση.) μπορεί να εμφανίσουν οποιοδήποτε τύπο Μαθησιακών Δυσκολιών)

-       Γενικές

Είναι μια ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από δυσκολίες στην εκμάθηση των βασικών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, που δεν συνάδουν με τη χρονολογική ηλικία του ατόμου, των εκπαιδευτικών ευκαιριών, ή με τις διανοητικές ικανότητες. Οι δυσκολίες αναφέρονται σε βασικές ακαδημαϊκές δεξιότητες όπως την ακριβή και άνετη ανάγνωση, γραφή και αριθμητική.

Επηρεάζει σημαντικά την ακαδημαϊκή επίδοση ή τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής που απαιτούν αυτές τις δεξιότητες ανάγνωσης.

 

-       Ειδικές(Δυσλεξία)

Δυσκολίες στην ακρίβεια ή την ευχέρεια ανάγνωσης οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρονολογική ηλικία του ατόμου, των εκπαιδευτικών ευκαιριών, ή τις διανοητικές ικανότητες.

Επηρεάζει σημαντικά την ακαδημαϊκή επίδοση ή τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής που απαιτούν αυτές τις δεξιότητες ανάγνωσης.

Συνήθως συνυπάρχει με άλλες διαταραχές όπως ΔΕΠΥ, εγκεφαλική παράλυση κ.α