Επικοινωνιακές Διαταραχές (Διαταραχές λόγου & ομιλίας)

Πολλά άτομα με βαρηκοΐα/κώφωση (Είναι η μερική ή ολική απώλεια των ηχητικών ερεθισμάτων μέσω της ακουστικής οδού. Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως προκύπτει δυσκολία επεξεργασίας και παραγωγής των ήχων συνεπώς και φωνημάτων, λέξεων κτλ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση διαταραχών στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας καθώς και στην επικοινωνία.) ή διγλωσσία(Πολλές φορές σε ένα οικογενειακό περιβάλλον γίνεται χρήση δύο ή και περισσότερων γλωσσών. Τα προβλήματα που ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν από ένα δίγλωσσο περιβάλλον δεν έχουν παθολογικές ρίζες. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν είναι ικανά να ταλαιπωρήσουν το άτομο στην επικοινωνία του στις συναναστροφές του. Συνήθως σε αυτά τα άτομα προκύπτουν δυσκολίες στην άρθρωση, γραμματική και συντακτική δομή ή/και στην κατανόηση.) μπορεί να εμφανίσουν οποιοδήποτε τύπο Επικοινωνιακών Διαταραχών(Διαταραχές Λόγου & Ομιλίας.)

 

-       Καθυστέρηση λόγου (LLI) 

Η Καθυστέρηση Λόγου

Η Καθυστέρηση Λόγου είναι καθυστέρηση στην έναρξη της ομιλίας χωρίς να διαγνωσθούν άλλες αναπηρίες ή αναπτυξιακή καθυστέρηση σε άλλους τομείς ή γνωστικούς παράγοντες.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται στην πρώιμη παιδική ηλικία και εντοπίζονται πριν την ηλικία των 4 ή 5 ετών.

Η Καθυστέρηση Λόγου διαγιγνώσκεται όταν η γλωσσική αναπτυξιακή τροχιά είναι κατώτερη των προσδοκιών ηλικία για νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας μέχρι 4 ή 5 ετών(π.χ. λιγότερο από 50 λέξεις στους 24 μήνες, αδυναμία να ακολουθήσει προφορικές οδηγίες, περιορισμένη χρήση χειρονομιών και ήχων για να επικοινωνήσει, περιορισμένο συμβολικό παιχνίδι, ελάχιστοι συνδυασμοί λέξεων στους 30 μήνες).

Τα παιδιά με Καθυστέρηση Λόγου είναι πιθανό να εμφανίσουν Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, κάποια επικοινωνιακή ή κοινωνικού τύπου διαταραχή, ΔΕΠΥ, Νοητική Υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Ως εκ τούτου πρέπει να εντοπίζονται από τα νήπια, να αναφέρονται για πρώιμη παρέμβαση, να αξιολογούνται για γενικότερα γνωστικά προβλήματα, και να παρακολουθούνται για ενδεχόμενη αλλαγή στη διάγνωση όσο πλησιάζουν τη σχολική ηλικία.

Οι δυσκολίες με αποτέλεσμα την γλωσσική ικανότητα έχουν λειτουργικούς περιορισμούς στην αποτελεσματική επικοινωνία, την κοινωνική συμμετοχή, τις ακαδημαϊκές επιτυχίες, και την επαγγελματική απόδοση, μεμονωμένα ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό.

 

 

-       Γλωσσική Διαταραχή (LI) 

Η Γλωσσική Διαταραχή είναι η διάγνωση κατώτερων γλωσσικών ικανοτήτων σε σχέση με τις ηλικιακές προσδοκίες σε έναν ή περισσότερους τομείς της γλώσσας.

Τα συμπτώματα φαίνεται να υπάρχουν στην πρώιμη παιδική ηλικία (αλλά δεν μπορούν να εκδηλωθούν πλήρως μέχρις ότου εμφανιστεί η ομιλία, η γλώσσα, η επικοινωνία ή αν οι απαιτήσεις υπερβαίνουν τις περιορισμένες δυνατότητες).

Η Γλωσσική Διαταραχή είναι πιθανόν να παραμείνει στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό μπορεί να αντιστραφεί κατά την ανάπτυξη του ατόμου.

Οι δυσκολίες με αποτέλεσμα την γλώσσα έχουν λειτουργικούς περιορισμούς στην αποτελεσματική επικοινωνία, την κοινωνική συμμετοχή, τις ακαδημαϊκές επιτυχίες, και την επαγγελματική απόδοση, μεμονωμένα ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό.

Η Γλωσσική Διαταραχή επηρεάζει την απόκτηση και τη χρήση του:

- προφορικού λόγου(ήχου, λέξης, πρότασης και λόγου σε επίπεδο κατανόησης, παραγωγής), και του

-γραπτού λόγου(ανάγνωση αποκωδικοποίηση και κατανόηση, ορθογραφία και γραπτή διατύπωση), καθώς και

-γραπτή γλώσσα και άλλες μορφές της γλώσσας (π.χ. νοηματική γλώσσα).

Ακόμα, μπορεί να επηρεάσει τους τομείς του:

- λεξιλογίου

-γραμματικής

-αφήγηση

-περιγραφής και διαλόγου καθώς και άλλες πραγματιστικές ικανότητες γλώσσας μεμονωμένα ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό.

Μια περιφερειακή, κοινωνική, πολιτιστική ή εθνική διαφορά(π.χ. διάλεκτο) της γλώσσας δεν αποτελεί Γλωσσική Διαταραχή.

Η Γλωσσική Διαταραχή μπορεί να εμφανιστεί ως κύρια βλάβη ή να συνυπάρχει με άλλες διαταραχές (π.χ., αυτισμό , διαταραχή μάθησης , επιλεκτική αλαλία )

 

-       Ειδική Γλωσσική Διαταραχή(SLI) 

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI) είναι μια μορφή της Γλωσσικής Διαταραχής και είναι διάγνωση κατώτερων γλωσσικών ικανοτήτων σε σχέση με τις ηλικιακές προσδοκίες, αλλά οι μη-γλωσσικές αναπτυξιακές ικανότητες είναι εντός των προσδοκιών της ηλικίας.

Τα συμπτώματα φαίνεται να υπάρχουν στην πρώιμη παιδική ηλικία (αλλά δεν μπορούν να εκδηλωθούν πλήρως μέχρις ότου οι απαιτήσεις της γλώσσας υπερβούν τις περιορισμένες δυνατότητες).

Είναι πιθανή η καθυστέρηση εμφάνισης:

-των πρώτων λέξεων του παιδιού

-των γραμματικών και μορφοσυντακτικών δομών

-το εύρος λεξιλογίου να είναι περιορισμένο και λιγότερο πλούσιο από ό, τι αναμενόταν

-η συνειδητοποίηση της φωνολογική και φωνοτακτικής δομής των λέξεων μπορεί να καθυστερήσει ακόμη και κατά την διάρκεια της σχολικής ηλικίας,

-η ομιλία ενδεχομένως να είναι βραχύτερη και λιγότερο πολύπλοκη από το αναμενόμενο.

Λεκτική νοητική απόδοση δεν επηρεάζεται και τα κριτήρια δεν πληρούνται για Νοητική Υστέρηση.

Οι δυσκολίες με αποτέλεσμα την γλωσσική ικανότητα έχουν λειτουργικούς περιορισμούς στην αποτελεσματική επικοινωνία, την κοινωνική συμμετοχή, τις ακαδημαϊκές επιτυχίες, και την επαγγελματική απόδοση, μεμονωμένα ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό.

 

-       Φωνολογική διαταραχή (SSD, άρθρωση)

Φωνολογική Διαταραχή διαγιγνώσκεται όταν η παραγωγή ομιλίας δεν περιλαμβάνει αναπτυξιακά αναμενόμενους ήχους της ομιλίας που είναι κατάλληλες για την ηλικία και την διάλεκτο. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν λάθη στην παραγωγή ήχου της φωνής, τη χρήση, την εκπροσώπηση, την οργάνωση, και αλληλουχίας. Παραδείγματα είναι οι αντικαταστάσεις ενός ήχου για ένα άλλο (π.χ., χρήση / t / προς το στόχο του / κ / ήχου), οι στρεβλώσεις των ήχων, των ήχων παραλείψεις (π.χ., τελικά σύμφωνα), η έλλειψη της ομαλής μετάβασης από τους ήχους, ή αποκλίσεις της προσωδίας ομιλίας .

Τα συμπτώματα φαίνεται να υφίστανται στην πρώιμη παιδική ηλικία (αλλά δεν μπορούν να εκδηλωθούν πλήρως μέχρις ότου η ομιλία, η γλώσσα, ή οι επικοινωνιακές απαιτήσεις υπερβαίνουν τις περιορισμένες δυνατότητες).

Οι δυσκολίες με την παραγωγή φωνημάτων κατά την ομιλίας έχουν λειτουργικούς περιορισμούς στην αποτελεσματική επικοινωνία, την κοινωνική συμμετοχή, τις ακαδημαϊκές επιτυχίες, ή την επαγγελματική απόδοση, μόνα τους ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό.

Η Φωνολογική Διαταραχή δεν οφείλεται σε περιφερειακή, κοινωνική, πολιτιστική ή εθνική διαφορά (π.χ., διάλεκτο) της παραγωγής της ομιλίας και της προσωδίας.

Η Φωνολογική Διαταραχή μπορεί να είναι πρωταρχική δυσλειτουργία ή ταυτόχρονα με άλλες διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης της Γλωσσικής Διαταραχής, εγκεφαλική παράλυση κ.α.

 

-       Διαταραχές φωνής

Η διαταραχή φωνής έχει διαγνωστεί με βάση την ανώμαλη παραγωγή της και / ή την απουσία της φωνητικής ποιότητας, έντασης, συντονισμού, και / ή τη διάρκεια αυτής σύμφωνα με την ηλικία ή το φύλο ενός ατόμου.

Οι δυσκολίες που έχουν ως αντίκτυπο την φωνή έχουν λειτουργικούς περιορισμούς στην αποτελεσματική επικοινωνία, την κοινωνική συμμετοχή, τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, και την επαγγελματική απόδοση, μεμονωμένα ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό.

Η διαταραχή φωνής μπορεί να είναι κύρια ή να συνυπάρχει με άλλες διαταραχές της επικοινωνίας ή οποιαδήποτε άλλη διαταραχή.

Τα συμπτώματα φαίνεται να υπάρχουν στην πρώιμη παιδική ηλικία (αλλά δεν μπορούν να εκδηλωθούν πλήρως μέχρις ότου εμφανιστεί η ομιλία, η γλώσσα, η επικοινωνία ή αν οι απαιτήσεις υπερβαίνουν τις περιορισμένες δυνατότητες).

 

-       Ροής λόγου(Τραυλισμός)

Η Διαταραχής της Ροής του Λόγου ή Τραυλισμός, διαγιγνώσκεται όταν ο ρυθμός ανάπτυξης της κανονικής ροής και του         χρόνου ομιλίας είναι ακατάλληλες για την ηλικία του ατόμου και των γλωσσικών δεξιοτήτων, εξακολουθούν να υφίστανται με την πάροδο του χρόνου (στις περισσότερες περιπτώσεις), χαρακτηρίζονται ως συχνές και σημειώνονται περιστατικά από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

- επαναλήψεις φωνημάτων ή συλλαβών

- παρατείνονται τα συμφώνα καθώς και φωνήεντα

- εντοπίζονται σπασμένες λέξεις (π.χ. παύσεις μέσα σε μία λέξη)

- παρατηρηθεί ηχητικό ή σιωπηλό μπλοκάρισμα (γεμάτες ή κενές παύσεις στην ομιλία)

- περιφράσεις (υποκαταστάσεις λέξεων για την αποφυγή προβληματικών λέξεων)

- λέξεις που παράγονται με περίσσεια σωματική ένταση

- επαναλήψεις ολόκληρων μονοσύλλαβων λέξεων (π.χ., "Τον-Τον-Τον βλέπω")

- άγχος σχετικά με τα συμπτώματα που οδηγούν σε αποφυγή της ομιλίας

Οι δυσκολίες στην ροή και ευχέρεια του λόγου έχει ως         αποτέλεσμα λειτουργικούς περιορισμούς στην αποτελεσματική επικοινωνία, την κοινωνική συμμετοχή, ακαδημαϊκές επιδόσεις, ή την επαγγελματική απόδοση, μόνα τους ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό.

Η διαταραχή της Ροής του Λόγου μπορεί να προκύψει ως κύρια ή να συνυπάρχει με άλλες διαταραχές της επικοινωνίας(αυτισμό, ειδική γλωσσική διαταραχή) ή κάποια άλλη διαταραχή.

Τα συμπτώματα φαίνεται να υπάρχουν στην πρώιμη παιδική ηλικία (αλλά δεν μπορούν να εκδηλωθούν πλήρως μέχρις ότου οι απαιτήσεις της γλώσσας υπερβούν τις περιορισμένες δυνατότητες).